საქსტატის გამოკვლევების საველე სამუშაოების კალენდარი

საქსტატის გამოკვლევების საველე სამუშაოების კალენდარი

პერიოდულობის აღნიშვნა

ყოველთვიური

კვარტალური

წლიური

ერთდროული

ყველა

იანვარითებერვალიმარტიაპრილიმაისიივნისიივლისიაგვისტოსექტემბერიოქტომბერინოემბერიდეკემბერი
Nგამოკვლევის დასახელება

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1მონაცემები სამომხმარებლო ფასებისა და ტარიფების შესახებ
2ადგილობრივი ბაზრისთვის განკუთვნილი პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების სტატისტიკური გამოკვლევა
3საექსპორტო პროდუქციის ფასების სტატისტიკური გამოკვლევა
4იმპორტირებული პროდუქციის ფასების სტატისტიკური გამოკვლევა
5მწარმოებელთა ფასების სტატისტიკური გამოკვლევა მშენებლობაში
6მწარმოებელთა ფასების სტატისტიკური გამოკვლევა სატვირთო გადაზიდვებზე
7მწარმოებელთა ფასების სტატისტიკური გამოკვლევა ტვირთის დასაწყობებისა და შენახვის მომსახურებაზე
8მწარმოებელთა ფასების სტატისტიკური გამოკვლევა სატელეკომუნიკაციო მომსახურებაზე
9სამშენებლო მასალების და მომსახურებების ფასების გამოკვლევა მშენებლობის ღირებულების ინდექსისთვის
10მონაცემები საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების შესახებ
11საქონლისა და მომსახურების ფასების სტატისტიკური გამოკვლევა საერთაშორისო შედარებების პროგრამისთვის
12სასოფლო მეურნეობათა გამოკვლევა (საწყისი გამოკითხვა)
13სასოფლო მეურნეობათა გამოკვლევა
14სასოფლო მეურნეობათა გამოკვლევა (დასკვნითი გამოკითხვა)
15აკვაკულტურის მეურნეობების გამოკვლევა
16წყალმომმარაგებელი საწარმოების გამოკვლევა
17ჩაის ნედლი ფოთლის გადამამუშავებელ საწარმოთა გამოკვლევა
18გამოკვლევა ცხვრისა და თხის სულადობის შესახებ (ადმინისტრაციულ ერთეულებში მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელთა გამოკითხვა)
19გამოკვლევა ბაღჩეულის წარმოების შესახებ (ადმინისტრაციულ ერთეულებში მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელთა გამოკითხვა)
20საწარმოთა სტატისტიკური გამოკვლევა (კვარტალური)
21საწარმოთა სტატისტიკური გამოკვლევა (წლიური)
22არაკომერციული ორგანიზაციების გამოკვლევა
23არაფინანსური კორპორაციების ფინანსური მაჩვენებლების გამოკვლევა
24სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევა (კვარტალური)
25ელევატორების გამოკვლევა (კვარტალური)
26სასაკლაოების გამოკვლევა (კვარტალური)
27სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევა (წლიური)
28ელევატორების გამოკვლევა (წლიური)
29სასაკლაოების გამოკვლევა (წლიური)
30საწარმოებში საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების გამოკვლევა
31საწარმოთა ინოვაციური აქტივობის გამოკვლევა
32ლომბარდების სტატისტიკური გამოკვლევა (3 წელიწადში ერთხელ)
33ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების სტატისტიკური გამოკვლევა (3 წელიწადში ერთხელ)
34საფინანსო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების გამოკვლევა
35საფოსტო და საკურიერო საქმიანობის საწარმოთა გამოკვლევა
36ბაზრებისა და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული ეკონომიკური სუბიექტების გამოკვლევა
37ენერგორესურსების მოხმარების გამოკვლევა
38სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების გამოკვლევა
39უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკური გამოკვლევა
40გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკური გამოკვლევა
41ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკური გამოკვლევა
42მონაცემები შრომის შესახებ
43მონაცემები შრომის შესახებ
44უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტატისტიკური გამოკვლევა
45დოქტორანტურის სტატისტიკური გამოკვლევა
46მუზეუმების სტატისტიკური გამოკვლევა
47თეატრების სტატისტიკური გამოკვლევა
48სამუშაო ძალის გამოკვლევა
49შინამეურნეობების შემოსავლებისა და ხარჯების გამოკვლევა
50საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების გამოკვლევა შინამეურნეობებში
51საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სტატისტიკური გამოკვლევა
52საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სტატისტიკური გამოკვლევა
53მომსახურებით საერთაშორისო ვაჭრობის სტატისტიკური გამოკვლევა
54მომსახურებით საერთაშორისო ვაჭრობის სტატისტიკური გამოკვლევა
55ბაზრებსა და ბაზრობებზე მოვაჭრე ეკონომიკური სუბიექტების გამოკვლევა (5 წელიწადში ერთხელ)